Aktuality - Elektronická úradná tabuľa

VZN č. 3/2022 – návrh

VZN č. 3/2022 – návrh

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

VZN č. 4/2022 – návrh

VZN č. 4/2022 – návrh

VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023

VZN č. 5/2022 – návrh

VZN č. 5/2022 – návrh

VZN č. 5/2022 Trhový poriadok príležitostných trhov / Turíčny jarmok, Vianočné trhy, prenájom priestorov MKS a iné

VZN č. 6 2022 – návrh

VZN č. 6 2022 – návrh

VZN č. 6/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Slovenská Ľupča

Oznámenie

Oznámenie

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania “ R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča „

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

„Bytový dom Májová“, situovaný na parcele KN C č. 214, k.ú. Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

„Bytový dom Májová“, situovaný na parcele KN C č. 214, k.ú. Slovenská Ľupča

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti Peter Antalík nar. 1987

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na výrub drevín a nariadenie ústeho pojednávania s miestnou obhliadkou

oznámenie začatie konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín