Aktuality

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie

Verejná vyhláška kolaudačné rozhodnutie

Stavba 12177-Slovenská Ľupča-Zábrež-Rozšírenie NNK

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

Verejná vyhláška rozhodnutie o povolení stavby

„Záhradná chatka-stavebné úpravy“, situovaný na parcele KN C č. 2657, 2662/22, k.ú. Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

Zverejnenie informácie

Navrhovaná činnosť – „Výroba mliečneho proteínu“ – zaaslanie zámeru

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny 17.12.2022, v časti Príboj podľa odberných miest

VZN č. 7/ 2022 – návrh

VZN č. 7/ 2022 – návrh

VZN č. 7/ 2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 8/ 2022 – návrh

VZN č. 8/ 2022 – návrh

VZN č. 8/ 2022 ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Slovenská Ľupča

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

Návrh rozpočtu obce Slovenská Ľupča 2023-2025

VZN č. 3/2022 – návrh

VZN č. 3/2022 – návrh

VZN č. 3/2022 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská Ľupča

VZN č. 4/2022 – návrh

VZN č. 4/2022 – návrh

VZN č. 4/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka a dieťa školy alebo školského zariadenia

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2023