Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

22.12.2021

Nadobudnutie nehnuteľného majetku parc.č. C KN 525/11, 525/47 v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie