Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

22.12.2021

nadobudnutie nehnuteľného majetku spoluvlastníckeho podielu parc.č. C KN 2195, EKN 4971, E KN 4560 v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie