Kúpna zmluva - Slovenská Ľupča

Kúpna zmluva

02.02.2021

Prevod nehnuteľného majetku parc.č. C KN 828/5 o výmere 47 m2, záhrada v k.ú.Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie