Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu - Slovenská Ľupča

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu

03.09.2021

Obec Slovenská Ľupča zverejňuje v zmysle ust.§9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí, v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, žiadateľovi/nájomca NDS a.s. Bratislava, z dôvodu verejného záujmu vybudovania rýchlosnej cesty „R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča“ ako aj preložka cesty I/66 v k.ú.Slov.Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie