Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

30.10.2020

KN-C parc.č.1278/1 v k.ú.Sásová Banská Bystrica

Dokumenty na stiahnutie