Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Slovenská Ľupča

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

21.09.2022

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o ochrane prírody a krajiny“) týmto Obec Slovenská Ľupča ako príslušný orgán ochrany prírody oznamuje, že na základe žiadosti,…

Dokumenty na stiahnutie