Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov - zosúladenie aktuálneho stavu - zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - Slovenská Ľupča

Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zosúladenie aktuálneho stavu – zaslanie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti

09.09.2021

MŽP SR , Sekcia posudzovania vplyvbov na ŽP nám doručilo oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – zosúladenie aktuálneho stavu“, o ktorej navrhovateľom je ELEKTRO RECYCLING s r.o. Príboj 549, 976 13 Slovenská Ľupča.

Dokumenty na stiahnutie