Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou - Slovenská Ľupča

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou

12.04.2022

Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich za hranicami zastavaného územia obce a nariadenie ústneho pojednávania, spojeného s miestnou obhliadkou pri mostovom objekte ev.č.2426-01 na ceste III/2426 Moštenica

Dokumenty na stiahnutie