Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí územného konania

12.04.2022

„12887 – Slovenská Ľupča – Dolné záhumia – Rozšírenie NNK, zahustenie TS a rekonštrukcia VNS“, situovanú v čiastočne zastavanej časti obce Slovenská Ľupča, na parcelách KN C č. 534/79, 534/33, 3043, 535/1 (KN E č. 399/2), KN C č. 1821/2 (KN E č. 399/2)….. líniová stavba na parcelách, k. ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie