VZN 1/2007 - Slovenská Ľupča

VZN 1/2007

12.12.2007

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

Dokumenty na stiahnutie