VZN 3/2009 - Slovenská Ľupča

VZN 3/2009

15.12.2009

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebne odpady

Dokumenty na stiahnutie