VZN 6/2019 - Slovenská Ľupča

VZN 6/2019

13.12.2019

o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately

Dokumenty na stiahnutie