Zmluva o dielo - Slovenská Ľupča

Zmluva o dielo

04.10.2022

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa materiál a montáž podľa projektovej dokumentácie a podmienok stanovených touto zmluvou

Dokumenty na stiahnutie