Zverejnenie informácie - Slovenská Ľupča

Zverejnenie informácie

01.04.2021

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutioa stavby „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica-Slovenská Ľupča“ – vypúšťanie vôd z povrchového odtoku (dažďových ,zrážkových vôd) z odôvodňovacieho systému a podzemných vôd.

Dokumenty na stiahnutie