Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu v zmysle ust.§ 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení - Slovenská Ľupča

Zverejnenie zámeru prenechať majetok Obce do nájmu v zmysle ust.§ 9a ods.9 zák.č.138/1991 Zb.o majetku obcí v platnom znení

02.12.2020

Zámer prenajať nehnuteľnosť

Dokumenty na stiahnutie