Inflačná pomoc - Slovenská Ľupča

Inflačná pomoc

12.07.2022
Ako o ňu požiadať a kto má na ňu nárok?
Na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny je možné požiadať o jednorazovú inflačnú dotáciu v sume 100 eur, ktorá má slúžiť na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.
O túto inflačnú dotáciu si môžu požiadať:

 | osobní asistenti v termíne do 31.08.2022,
 | opatrovatelia, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie v termíne do 31.08.2022,
| fyzické osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vo veku 6 až 18 rokov a nemajú príjem zo zamestnania ani dôchodok, a preto štát za nich uhrádza poistné na dôchodkové poistenie, v termíne do 30.09.2022,
| seniori, ktorí dovŕšili 62 rokov veku a nie sú poberateľmi dôchodkov a nevykonávajú činnosť, ktorá im zakladá nárok na príjem v termíne do 31.08.2022.
Ako o ňu požiadať?
Žiadosť sa dá poslať e-mailom alebo podať na príslušnom úrade práce. 
Viac informácií, tlačivá žiadostí v elektronickej podobe a zoznam e-mailových kontaktov na úrady práce nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/social-affairs-and-family/socialne-veci/inflacna-pomoc-v-sume-100-eur.html?page_id=1186447