Informácia o opatreniach na ochranu pred požiarmi - Slovenská Ľupča

Informácia o opatreniach na ochranu pred požiarmi

14.07.2023
Vážení spoluobčania,

Prichádza konečne vytúžené obdobie teplého a suchého počasia, ktoré všetci radi
využijeme na dovolenky, relax a načerpanie nových síl. No zároveň je to aj obdobie kosenia
a sušenia trávy, dozrievania úrody 1 následne jej uskladňovania.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici chce u širokej
verejnosti v tejto súvislosti upriamiť pozornosť aj na fakt, že obdobie zberu obilnín, ich
pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy patrí tiež medzi činnosti so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Samotné požiarne riziko vznikajúce pri
spomínaných činnostiach je ovplyvnené spracúvanými horľavými látkami, ale aj
poveternostnými podmienkami týkajúcimi sa zvýšených klimatických teplôt.
V súvislosti so zberom a skladovaním úrody, sena a slamy vznikajú požiare s vysokými
škodami na majetku, napr. v roku 2022 stačil iba jeden požiar slamy v územnej pôsobnosti
Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici, aby sa priama
škoda vyšplhala na sumu cca 8000 €. Našťastie pri požiari nebola žiadna osoba usmrtená ani
zranená.

Pri tejto príležitosti je nutné upozorniť na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z $ 4
písm. b) a $ 14 ods.1 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov. Práve tento zákon upravuje povinnosti právnických osôb, fyzických
osôb podnikateľov a fyzických osôb v súvislosti s danou problematikou. Veľmi dôležitá
je povinnosť fyzických osôb, a to najmä dodržiavaním zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov v tomto suchom období.
Keďže každý zákon nám niečo prikazuje a niečo zakazuje, nie je to inak ani v tomto
prípade. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
fyzickým osobám zakazuje :

1. Fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom
vzniku požiaru.
2. Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
3. Zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
4. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú
spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich
vykonávanie.
5. Poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarnym zariadeniam alebo
k vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných
zariadení najmä elektrickej energie, plynu alebo vody.
6. Vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku
alebo zneužiť linku tiesňového volania.

Porušenie tohto zákazu je možné podľa $ 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov postihnúť pokutou pre fyzické osoby vo výške 331 €
a pre právnické osoby alebo fyzické osoby — podnikateľov podľa $ 59 zákona č. 314/2001 Z. z.
vo výške 16 596 € „podľa 8 62 citovaného zákona je možné uložiť blokovú pokutu za
priestupok na úseku ochrany pred požiarmi fyzickej osobe do 100 €.
Vzhľadom na uvedené, Vás žiadame o rešpektovanie uvedených zásad pri činnostiach so
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zásahy pri takýchto udalostiach môžu blokovať
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v čase, keď by ich pomoc bola naozaj potrebná
napríklad pri dopravnej nehode, technickom zásahu, či pri iných udalostiach ohrozujúcich
životy, zdravie a majetok širokej verejnosti, teda každého z Vás.
Zároveň upozorňujeme na povinnosť poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní
požiarov podľa $ 46 a $ 47 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení
neskorších predpisov.

Je potrebné si uvedomiť, že šírenie požiarov v horúcom a suchom letnom období je veľmi
intenzívne a ich likvidácia je často krát veľmi náročná na čas, na sily a prostriedky. Vopred
ďakujeme všetkým spoluobčanom, ktorí svojim zodpovedným správaním pomáhajú vytvárať
predpoklady na život bez požiarov.