Návrh plánu kontrolnej činnosti HKO na I. polrok 2022 - Slovenská Ľupča