Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín - Slovenská Ľupča