Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča" - Slovenská Ľupča

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“

12.01.2021

MŽP SR sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, nebude posudzovať zmeny navrhovanej činnosti stavby „Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča“, navrhovateľom je NDS a.s.Bratislava.

Dokumenty na stiahnutie