Referát ekonomických činností, financovania, ekonomiky, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky

KtoKontakt
Ing. Katarína Dzúriková 048/472 32 26 katarina.dzurikova@slove..ca.sk

Referát ekonomických činností, financovania, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte financií 

 • - zabezpečuje platobný styk s bankovými inštitúciami, 
 • - zabezpečuje prevody finančných prostriedkov medzi bankovými účtami, 
 • - zabezpečuje prevod finančných prostriedkov, transferov a grantov, 
 • - zabezpečuje úverovú politiku obce, sleduje úverovú zaťaženosť a spracováva podklady podľa požiadaviek bankových inštitúcií, 
 • - vedie pokladnicu a vykonáva pokladničné operácie, 
 • - vykonáva zúčtovanie cenín, vedie evidenciu a likvidáciu cenín a prísne zúčtovateľných tlačív, 
 • - vykonáva inventarizáciu pokladnice, 
 • - vedie evidenciu dodávateľských o odberateľských faktúr, 
 • - vyhotovuje platobné poukazy k došlým faktúram, 
 • - sleduje splatnosť faktúr a zabezpečuje likvidáciu dodávateľských faktúr, 
 • - eviduje preddavky a sleduje ich zúčtovanie, 
 • - sleduje a vyhodnocuje výšku pohľadávok a záväzkov ako aj daňových nedoplatkov, 
 • - vykonáva zúčtovanie finančných prostriedkov, 
 • - vykonáva výpočet výšky výnosov z finančných prostriedkov poskytnutých poskytovateľmi a vykonáva odvod týchto výnosov, 
 • - vypracováva hlásenia a výkazy v oblasti financovania, pre peňažné inštitúcie, úhrady splátok úverov a úrokov z úverov, 
 • - overuje správnosť cestovných príkazov a likvidáciu cestovných náhrad. 

Na referáte účtovníctva 

 • - zodpovedá za správne vedenie účtovníctva, účtovnú evidenciu a správnosť zväčšovania hodnoty obecného majetku, 
 • - zostavuje účtovný rozvrh a účtovnú osnovu obce, 
 • - zabezpečuje organizáciu, vystavovanie a obeh účtovných dokladov, 
 • - účtuje zaraďovanie, vyraďovanie a prevody majetku, 
 • - zostavuje účtovnú závierku za obec a predkladá ju daňovému úradu, 
 • - vyhotovuje poznámky k účtovnej závierke, 
 • - zostavuje súvahu a výkaz ziskov a strát, 
 • - účtuje účtovné konsolidačné operácie, 
 • - vykonáva kontrolu účtovnej závierky v programe RIS.SAM a odosiela účtovné závierky do registra účtovných závierok, 
 • - spolupracuje pri podaných projektoch EÚ, pripravuje podklady potrebné k vyúčtovaniu projektov a účtuje všetky realizované projekty, 
 • - vedie analytickú evidenciu príjmov a výdavkov jednotlivých projektov na osobitných účtoch účtovného rozvrhu a účtovnej osnovy, 
 • - vykonáva inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, 
 • - vyhodnocuje a preúčtováva výsledky inventarizácie, 
 • - vyhotovuje záverečnú správu z inventarizácie, 
 • - spracúva individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, 
 • - spolupracuje s organizáciami, ktorých je obec zriaďovateľom a zakladateľom a v ktorých má obec podiel na majetku. 

Na referáte rozpočtu 

 • - zabezpečuje a koordinuje spracovanie návrhu rozpočtu obce a programového rozpočtu v spolupráci s jednotlivými referátmi OÚ a zriadenými organizáciami, 
 • - predkladá návrh rozpočtu obce na schválenie OZ, 
 • - vykonáva po schválení rozpočtu na príslušný rok jeho rozpis, 
 • - vykonáva zmeny rozpočtu rozpočtovými opatreniami a opatreniami vo vlastnej kompetencii, 
 • - sleduje zmeny a plnenie rozpočtu obce, 
 • - vyhotovuje rozpočtové opatrenia a vedie ich evidenciu,
 • - kontroluje rozpis rozpočtu a plnenie rozpočtu zriadených organizácií, 
 • - sleduje čerpanie rozpočtu, 
 • - zostavuje záverečný účet obce vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov a predkladá ho na schválenie OZ, 
 • - vyhotovuje výročnú správu k individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierke, 
 • - zabezpečuje fin. usporiadanie vzťahov so ŠR, štátnymi fondmi a zriadenými organizáciami, 
 • - vypracováva podklady na sledovanie hospodárenia obce a zostavovanie prehľadov a rozborov o hospodárení, 
 • - zabezpečuje agendu dotácií z rozpočtu obce. 

Na referáte výkazníctva 

 • - spracováva a vyhotovuje výkazy za obec, 
 • - spracováva a predkladá daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb, 
 • - pripravuje a spracúva mesačné a štatistické výkazy týkajúce sa mzdovej a personálnej oblasti 

Na referáte miezd a personalistiky 

 • - vypracúva plán, tvorbu a čerpanie sociálneho fondu, 
 • - vykonáva a vedie komplexnú mzdovú agendu a agendu v oblasti pracovnoprávnych záležitostí zamestnancov obce, 
 • - vedie agendu osobných spisov zamestnancov obce a riaditeľov zriadených organizácií, 
 • - zabezpečuje prípravu návrhov na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti 
 • - zabezpečuje komunikáciu so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, DDS a DÚ. 

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • - spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb a s kontrolnými orgánmi pri výkone kontrolných akcií, 
 • - zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny, 
 • - vykonáva finančnú kontrolu finančných operácií, 
 • - zabezpečuje evidenciu a archiváciu všetkých dokladov potrebných k činnosti referátu

Dokumenty k stiahnutiu

NázovTypDatumInfo
Návrh rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 [PDF]Rozpočet28.11.2022 (x) 1.75MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie20.09.2022 (x) 0.69MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie20.09.2022 (x) 0.4MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie29.06.2022 (x) 0.76MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 2/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie29.06.2022 (x) 0.36MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 1/2022 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie27.04.2022 (x) 0.74MB
Zmena rozpočtu obce - RO č.1/2022 [PDF]Rozpočtové opatrenie19.04.2022 (x) 0.37MB
Záverečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.93MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.14MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.19MB
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.6MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.13MB
Príloha e) k Záverečnému účtu obce za rok 2021 [PDF]Hospodárenie11.04.2022 (x) 0.09MB
ROZPOČET obce na roky 2022 - 2024 - po schválení [PDF]Rozpočet10.01.2022 (x) 1.92MB
ROZPOČET obce na roky 2022 - 2024 - po schválení [PDF]Rozpočet13.12.2021 (x) 1.92MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 6/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie10.12.2021 (x) 0.39MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 6/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie10.12.2021 (x) 0.68MB
Návrh rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 [PDF]Rozpočet22.11.2021 (x) 1.93MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 5/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie03.11.2021 (x) 0.45MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 5/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie03.11.2021 (x) 0.66MB
Záverečný účet obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie09.07.2021 (x) 0.55MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 4/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie23.06.2021 (x) 0.36MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 4/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie23.06.2021 (x) 0.21MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 3/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie09.06.2021 (x) 0.33MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 3/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie09.06.2021 (x) 0.22MB
Príloha c) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.11MB
Príloha b) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.09MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.11MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.56MB
Príloha d) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.09MB
Príloha a) k Záverečnému účtu obce za rok 2020 [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.14MB
Záverečný účet obce za rok 2020 - NÁVRH [PDF]Hospodárenie06.06.2021 (x) 0.55MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 2/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie31.05.2021 (x) 0.25MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 2/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie31.05.2021 (x) 0.25MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 1/2021 [PDF]Rozpočtové opatrenie10.02.2021 (x) 0.33MB
ZMENA rozpočtu obce - RO č. 1/2021 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie10.02.2021 (x) 0.17MB
ROZPOČET obce na roky 2021-2023 - po schválení [PDF]Rozpočet04.01.2021 (x) 0.86MB
ROZPOČET obce na roky 2021-2023 - po schválení [PDF]Rozpočet26.12.2020 (x) 0.86MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 4/2020 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie11.12.2020 (x) 0.23MB
Zmena rozpočtu OcÚ - RO č. 4/2020 [PDF]Rozpočtové opatrenie11.12.2020 (x) 0.26MB
Žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.1MB
Zmena rozpočtu OcÚ - RO č. 3/2020 [PDF]Rozpočtové opatrenie24.10.2020 (x) 0.43MB
Informácia o schválených a neschválených žiadostiach o poskytnutie dotácie na rok 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.12MB
Zmena rozpočtu obce - RO č. 3/2020 - sumár [PDF]Rozpočtové opatrenie24.10.2020 (x) 0.19MB
Dotácie poskytnuté z rozpočtu obce v roku 2020 - poslanci OZ [PDF]Hospodárenie24.10.2020 (x) 0.1MB
Záverečný účet obce za rok 2019 [PDF]Hospodárenie19.08.2020 (x) 0.43MB
ROZPOČET obce na roky 2020-2022 - po schválení [PDF]Rozpočet26.01.2020 (x) 0.57MB