Referát prevádzky

Referát prevádzky patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte investícií a majetku

 • - odpisuje stavy meračov a kontroluje fakturované dodávky energií a služieb,
 • - v rámci prenájmov majetku obce zabezpečuje a vykonáva obhliadky na základe žiadostí o prenájom majetku, 
 • spolupracuje s právnikom pri šetrení skutkového stavu žiadosti o prenájom priestorov,
 • kontroluje zmluvne dohodnuté činnosti v prenajatých priestoroch a povolenia vydané na ich úpravy a prestavby,
 • - v rámci prevodov majetku obce (kúpa, predaj, zámena a pod.)
 • spolupracuje s právnikom pri príprave podmienok verejnej obchodnej súťaže, priameho predaja alebo iných ponukových konaní týkajúcich sa nakladania s majetkom obce,
 • zabezpečuje doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
 • - vykonáva dispečing služobných motorových vozidiel,
 • - zúčastňuje sa riadnej i mimoriadnej inventarizácie majetku obce,
 • - vedie agendu civilnej a požiarnej ochrany vrátane BOZP a skladu civilnej ochrany, - pripravuje, koordinuje a kontroluje aktivačné práce a pracovníkov pri plnení ich úloh v teréne,
 • - zabezpečuje inžiniersku činnosť pre investičné akcie obce.

Na referáte dopravy a komunikácií 

 • - vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu na miestnych a účelových komunikáciách,
 • - určuje dopravné značenie na miestnych komunikáciách,
 • - posudzuje všetky druhy dokumentácie z hľadiska dopravy,
 • - spolupracuje pri tvorbe a posudzovaní koncepčných materiálov z hľadiska dopravy,
 • - vedie pasport miestnych a účelových komunikácií, pasport dopravného značenia,
 • - stanovuje technické podmienky pre dočasné užívanie majetku obce.

Na referáte všeobecných povinností údržby 

 • - organizuje, zabezpečuje a realizuje údržbu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, ktorý je zverený do správy obce v súlade so schváleným rozpočtom,
 • - zodpovedá za technický stav zverených priestorov a budov majetku obce a ich zariadení a vykonáva opatrenia na zabránenie vzniku škody na spravovanom majetku, zabezpečuje odstraňovanie porúch, havárií a údržbu a opravy na spravovanom majetku,
 • - vykonáva a zabezpečuje čistotu a hygienu v budovách obce,
 • - zabezpečuje kúrenie v budovách, ktoré obec využíva na svoju činnosť, vedie evidenciu o spotrebe energie,
 • - vykonáva a zabezpečuje čistotu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií vrátane letnej a zimnej údržby,
 • - vykonáva vývoz malých smetných košov vo vlastníctve obce,
 • - zabezpečuje plynulé zásobovanie prevádzky pohonnými látkami, olejmi a mazivami.

Na referáte komunikácií a ostatných zariadení 

 • - vykonáva a zabezpečuje opravy a údržbu miestnych komunikácií v správe obce vrátane chodníkov, obrubníkov a krajníc, uličných vpustí, verejných priestranstiev, autobusových zastávok,
 • - zabezpečuje udržiavanie autobusových zastávok a ostatných zariadení v správe obce v dobrom technickom stave.

Dokumenty k stiahnutiu