Referát služieb, evidencie obyvateľstva, matriky a ZPOZ

Aktuálny počet obyvateľov obce k 1.8.2022: 3 252 obyvateľov

ZPOZ - Združenie ZPOZ Človek človeku v SR - https://www.zpoz.sk/

Referát služieb, evidencie obyvateľstva, matriky a ZPOZ patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte matriky a overovania listín a podpisov 

 • - vedie knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí a index zápisov do matričných kníh,
 • - vykonáva dodatočné zmeny do matrík o zmene alebo doplnení údajov v zápisoch na základe verejných listín vydaných súdmi a inými orgánmi štátnej správy,
 • - plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva, prípravou vykonania obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom, prípravou a posudzovaním dokladov na uzavretie manželstva pred orgánmi cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
 • - vydáva povolenie na žiadosť o uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo na ktoromkoľvek inom mieste,
 • - vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku aj v cudzine,
 • - vydáva iné potvrdenia o údajoch zapísaných v matrike,
 • - vyhotovuje osvedčenia o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine,
 • - prijíma súhlasné vyhlásenia rodičov o určení otcovstva k dieťaťu a vykonáva o tom záznam do matriky,
 • - prijíma oznámenia manželky po rozvode o prijatí predchádzajúceho priezviska, oznámenia o doplnení 2. a 3. mena alebo zmenu priezviska jedného z manželov na spoločné a vydáva o tom potvrdenie,
 • - overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov,
 • - zabezpečuje vydávanie iných potvrdení o údajoch zapísaných v matrike a vyhotovuje výpisy z matrík s cieľom výmeny matrík podľa medzinárodných zmlúv,
 • - podáva oznámenia na súd v prípade, ak nie je určené otcovstvo súhlasným vyhlásením rodičov a návrhy na určenie mena alebo priezviska dieťaťa, ak sa rodičia nedohodli na mene alebo priezvisku,
 • - plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov,
 • - pripravuje podklady na zápis matričných udalostí, ktoré nastali v cudzine, do osobitnej matriky,
 • - pripravuje na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh za uplynulý rok,
 • - podpisuje všetky matričné doklady a overenia podpisov na listinách.

Na referáte evidencie obyvateľov 

 • - vykonáva a vedie evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom SR na území obce a register obyvateľov SR,
 • - vykonáva a vedie priebežnú aktualizáciu všetkých zmien osobných údajov týkajúcich sa občanov obce,
 • - vydáva doklady na vybavenie občianskeho preukazu a jeho zmenu,
 • - vydáva potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
 • - spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, súdmi a inými orgánmi verejnej správy pri zisťovaní pobytu občanov obce,
 • - vedie, aktualizuje a spracováva stály zoznam voličov,
 • - vydáva voličské preukazy,
 • - zabezpečuje verejné hlasovanie občanov o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • - zabezpečuje voľby do orgánov samosprávy obce a voľby do všetkých štátnych orgánov a funkcií, ktoré sa na území obce konajú,
 • - vedie evidenciu názvov ulíc a verejných priestranstiev, v prípade zistených nedostatkov v označovaní a číslovaní budov zabezpečuje ich nápravu,
 • - vedie evidenciu budov na území obce
 • - zabezpečuje vybavenie dožiadaní orgánov činných v trestnom konaní a občianskoprávnom konaní v zmysle platných predpisov
 • - overuje odpisy listín a podpisov na listinách, vedie knihy na overovanie odpisov a podpisov
 • - vydáva viacjazyčné potvrdenia o pobyte pre štátnych občanov SR, žijúcich alebo pracujúcich v štátoch EÚ. 18

Na referáte Zboru pre občianske záležitosti (ďalej len „ZPOZ“) 

 • - koordinuje priebeh občianskych slávností a podujatí
 • - vedie agendu účinkujúcich občianskych slávností a podujatí
 • - zabezpečuje materiálne zabezpečenie obradov a slávností.

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • - vydáva rybárske lístky,
 • - vydáva rozhodnutia na udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom výherných prístrojov,
 • - zabezpečuje usporadúvanie verejných zbierok,
 • - vydáva záväzné stanoviská k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb,
 • - zabezpečuje výber miestnych daní a poplatkov

Dokumenty k stiahnutiu