Referát sociálnych služieb

KtoKontakt
Mgr. Katarína Potančoková048/472 32 23 0902611402 katarina.potancokova@slove..ca.sk
Katarína Giertlová
Iveta Palúchová
Ľudmila Ternuščáková

 • Referát sociálnych služieb patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy:

Na referáte sociálnych služieb 

 • - spracováva komunitný plán sociálnych služieb a jeho pravidelnú aktualizáciu,
 • - plní a zabezpečuje všetky povinnosti a úlohy obce vyplývajúce zo zákona o sociálnych službách a zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
 • - navrhuje jednorazové peňažné a vecné dávky sociálnej pomoci na úhradu nevyhnutných životných potrieb, poradenskú činnosť, pomoc pri ubytovaní a zabezpečovanie stravovania pre dôchodcov v sociálnej núdzi,
 • - spolupracuje pri podávaní návrhu na súd o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony,
 • - poskytuje pomoc pri umiestňovaní občanov do zariadení sociálnych služieb v pôsobnosti obce,
 • - vydáva rozhodnutia o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi,
 • - zabezpečuje poradenskú činnosť v sociálnej oblasti,
 • - vykonáva osobitného príjemcu rodinných prídavkov,
 • - posudzuje nároky pre poskytnutie peňažných dávok sociálnej pomoci,
 • - zabezpečuje agendu dotácií, darov a príspevkov pre občianske združenia a iné organizácie z prostriedkov obce na sociálne a zdravotnícke účely,
 • - vykonáva šetrenie v rodinách (u jednotlivcov), ktorým sa poskytuje dávka sociálnej pomoci,
 • - poskytuje súčinnosť štátnym orgánom (súdu, orgánom činným v trestnom konaní, ÚPSVR) pri zisťovaní rodinných, bytových pomerov a sociálnych pomerov dieťaťa a jeho rodiny,
 • - spolupracuje pri charitatívnych podujatiach na území obce,
 • - zodpovedá za kvalitu poskytovaných služieb v riadenej oblasti,
 • - zodpovedá za čerpanie poskytovaných dávok podľa VZN obce a všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • - pripravuje návrhy na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti.

Na referáte opatrovateľskej služby 

 • - prostredníctvom opatrovateliek zabezpečuje výkon terénnej opatrovateľskej služby
 • - samoobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť klienta a základné sociálne aktivity,
 • - posudzuje sociálnu situáciu v domácnosti, odkázaných na opatrovateľskú službu a navrhuje primeranú pomoc,
 • - stanovuje rozsah hodín starostlivosti a výšku úhrady za poskytnutú službu,
 • - pripravuje návrhy na rozhodnutie o poskytovaní opatrovateľskej služby a jej úhrade,
 • - vykonáva sociálne šetrenie,
 • - vedie evidenciu opatrovaných a opatrovateliek,
 • - vypočítava mesačné úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu a sleduje ich plnenie.

Na referáte školstva 

 • - vykonáva prenesený výkon štátnej správy na referáte školstva,
 • - kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy, vzdelávania a školského stravovania,
 • - zabezpečuje spoluprácu s riaditeľmi škôl a školských zariadení,
 • - vytvára podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania pre nadané a talentované deti a deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami,
 • - vedie evidenciu detí a žiakov vo veku povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia,
 • - pripravuje komplexné podklady k zmene siete škôl a školských zariadení,
 • - zabezpečuje spoluprácu v oblasti výchovy a vzdelávania s obcami, samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, inými štátnymi orgánmi, inými právnickými a fyzickými osobami, zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru,
 • - plní úlohy v oblasti priestupkov v súvislosti so zanedbaním povinnej školskej dochádzky,
 • - vykonáva osobného príjemcu dávky v hmotnej núdzi,
 • - spolupracuje pri organizovaní podujatí obce so školami a školskými zariadeniami,
 • - pripravuje komplexné podklady k zriadeniu a zrušeniu škôl,
 • - prerokúva s radami škôl a školskými zariadeniami koncepciu rozvoja školy a školského zariadenia, materiálno-technické podmienky pre činnosť školy alebo školského zariadenia, personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
 • - spracúva analýzy vybraných ukazovateľov pre potreby OZ, odborných komisií, krajského školského úradu a Ministerstva školstva SR,
 • - spracúva a predkladá výkazy za oblasť školstva

Dokumenty k stiahnutiu