Referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

Referát správy majetku a cintorínov, kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte správy majetku 

 • - zabezpečuje účelné a efektívne využívanie majetku obce v súlade so schváleným rozpočtom obce a obehom účtovných dokladov a v súlade so schválenými uzneseniami OZ, 
 • - vykonáva správu hnuteľného a nehnuteľného majetku obce, 
 • - zabezpečuje obstaranie zariadení a vybavenia obce a činnosť skladu, 
 • - zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv a revízií súvisiacich so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce,
 • - sleduje peňažné plnenie vyplývajúce z uzatvorených zmlúv, 
 • - predkladá podklady na vymáhanie pohľadávok a nedoplatkov, 
 • - prihlasuje a odhlasuje energie u ich správcov, 
 • - zabezpečuje poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí, 
 • - zabezpečuje pravidelné periodické revízie v zmysle platných technických noriem 
 • - elektroinštalácií, bleskozvodov, plynových rozvodov, požiarnych rozvodov, tlakových nádob a ostatných vyhradených technických zariadení, 
 • - vykonáva a zabezpečuje realizáciu opatrení vyplývajúcich z revízií, 
 • zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich z nájomných zmlúv, 
 • upravuje zálohové platby na základe vývoja cien médií prostredníctvom dodatkov k nájomným zmluvám, realizuje opravy, vykonáva dohľad nad realizovanými prácami, 
 • vyúčtováva platby spojené s nájmom, 
 • sleduje záväzky a pohľadávky z nájomných zmlúv a faktúr, 
 • vypracováva výzvy na úhradu pohľadávok od nájomcov, 
 • pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu. 
 • - v rámci prevodov majetku obce (kúpa, predaj, zámena a pod.) 
 • zabezpečuje a vykonáva obhliadky na základe žiadostí o prevod majetku, 
 • zabezpečuje predpis platieb vyplývajúcich zo zmlúv o prevode majetku 
 • sleduje záväzky a pohľadávky zo zmlúv o prevode majetku 
 • pripravuje podklady pre právnika na vymáhanie pohľadávok cestou exekútora a súdu 
 • - zabezpečuje všetky činnosti týkajúce sa vlastníka nehnuteľností vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych prepisov, - zabezpečuje vyúčtovanie spotreby pohonných látok, 
 • - spolupracuje s referátom ekonomických činností, financovania, účtovníctva, rozpočtu, miezd a personalistiky na vypracovaní odpisových plánov majetku obce, 
 • - prevádzkuje sklad materiálu,
 • - zúčastňuje sa riadnej i mimoriadnej inventarizácie majetku obce. 

Na referáte evidencie hmotného a nehmotného majetku 

 • - zabezpečuje a vedie centrálnu evidenciu majetku obce vrátane operatívno-technickej evidencie, 
 • - sleduje pohyb nehnuteľného a hnuteľného majetku (nadobúdanie, úbytok) na základe obstarávacích dokladov a dohliada na správnosť vedenia evidencií majetku obce, 
 • - zabezpečuje obstaranie vybavenia obecného úradu, kancelárskych potrieb, čistiacich potrieb, ochranných pracovných pomôcok, drobného pomocného vybavenia a činnosť skladu, 
 • - zabezpečuje vedenie dokumentácií vrátane zmlúv súvisiacich s evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku obce, 
 • - vedie evidenciu dokumentácie súvisiacej so správou majetku, 
 • - vedie evidenciu osobných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov, 
 • - vykonáva odpisovanie majetku v zmysle odpisového plánu a pripravuje podklady na zaúčtovanie odpisov, 
 • - zabezpečuje zaraďovanie majetku a jeho odovzdávanie do správy, 
 • - zabezpečuje a vykonáva ocenenie nadobudnutého hmotného a nehmotného majetku, 
 • - zabezpečuje spolu s referátom prevádzky poistenie majetku obce a likvidáciu poistných udalostí, 
 • - zabezpečuje vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a vyhodnocuje výsledky inventarizácie, 
 • - navrhuje likvidácie majetku, 
 • - spolupracuje v procese verejného obstarávania a na jeho vykonaní (zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služieb a vykonanie prác). 

Na referáte správy pohrebiska 

 • - vykonáva správu a údržbu pohrebiska, 
 • - zabezpečuje prevádzku domu smútku, 
 • - vedie evidenciu hrobových miest a evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebísk,
 • - prevádzkuje pohrebiská v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami pohrebísk, VZN obce a platnými právnymi predpismi, 
 • - vykonáva korešpondenciu s nájomcami hrobových miest, upozorňuje ich na uplynutie lehoty nájmu hrobového miesta, upozorňuje ich na nedostatky v starostlivosti o hrobové miesto,
 • - uverejňuje výzvy nájomcom a ostatné upozornenia na mieste obvyklom na pohrebisku, 
 • - vydáva súhlas správcu cintorína na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku v súvislosti s hrobovým miestom alebo na úpravu už jestvujúcej stavby a priľahlého okolia, 
 • - vydáva súhlas správcu cintorína na výsadbu stromov a krov na prenajatom hrobovom mieste a na pohrebisku, 
 • - zabezpečuje sprístupňovanie pohrebísk pre verejnosť, 
 • - zabezpečuje informovanosť verejnosti v danej oblasti. 

Na referáte kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja - zabezpečuje prípravu a vypracovanie koncepčných materiálov v oblasti kultúry, 

 • - spolupracuje na plánovaní kultúrnych udalostí obce, 
 • - zabezpečuje prípravu kalendára podujatí obce na príslušný rok a mesiac a informuje o aktuálnych podujatiach v obci, 
 • - koordinuje a vedie agendu oceňovania osobností obce, 
 • - v spolupráci s referátom matriky a ZPOZ organizačne zabezpečuje slávnostné uvítania a obrady, 
 • - zabezpečuje organizovanie osláv a výročí obce, 
 • - zabezpečuje činnosť obecnej knižnice, spravuje a organizuje systém odbornej evidencie knižničného fondu vrátane jeho revízie, 
 • - spolupracuje s celonárodnými kultúrnymi inštitúciami, miestnymi kultúrnymi organizáciami, ako aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami so sídlom na území obce, 
 • - zabezpečuje monitorovanie potrieb v oblasti verejných nekomerčných kultúrnych aktivít, 
 • - spolupracuje na tvorbe a realizácii projektov v oblasti kultúry, 
 • - zodpovedá za koordináciu práce s existujúcimi kultúrnymi subjektmi a verejnými inštitúciami v obci, 
 • - vedie evidenciu kultúrnych organizácií v obci, 
 • - vedie evidenciu oznamovacej povinnosti v zmysle platných zákonov, 
 • - zabezpečuje plnenie prijatých uznesení a ich vyhodnotenie za referát kultúry v spolupráci s príslušnou komisiou OZ, 
 • - koordinuje organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych akcií, programových a produkčných činností v kultúrnych zariadeniach na území obce, 
 • - koordinuje verejnoprospešné aktivity obce, zabezpečuje kontakt obce s organizáciami tretieho sektora. 

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • - spolupracuje s audítorom pri vykonávaní audítorských služieb a s kontrolnými orgánmi pri výkone kontrolných akcií, 
 • - zodpovedá za dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny. 
 • - zabezpečuje vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase. 

 

Dokumenty k stiahnutiu