Referát územného plánovania a stavebného poriadku

KtoKontakt
Ing. Vladimír Klučiar 048/472 32 27 vladimir.kluciar@slove..ca.sk

Referát územného plánovania a stavebného poriadku patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy:  

Na referáte stavebného poriadku vedie najmä 

 • - konania podľa ustanovení zákona o správnom konaní a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, 
 • - evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu. 

Povoľuje najmä 

 • - drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané stavby na základe ohlásenia, 
 • - terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia, 
 • - v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jeho dokončením alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad. 

Vydáva najmä 

 • - územné rozhodnutia, 
 • - stavebné povolenie na stavby a ich zmeny a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie a vojenských a iných stavebných úradov podľa kolaudačného rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie, 
 • - povolenie na predčasné užívanie stavby, 
 • - súhlas na povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom. 

Rozhoduje najmä o 

 • - dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, 
 • - zmene v užívaní stavby, 
 • - dodatočnom povolení stavby, 
 • - vyprataní stavby, 
 • - zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia, 
 • - opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe, 
 • - proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie. 

Nariaďuje najmä 

 • - vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku, 
 • - obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie, 
 • - skúšky, stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb. 
 • - prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie, 
 • - vykonáva štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona, vyzýva na vykonanie nápravy, 
 • - zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe, 
 • - poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní sťažností občanov a právnických osôb súvisiacich s pôsobnosťou spoločného obecného úradu, 
 • - zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad. 

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • - zabezpečuje výkon odborných úlohy v oblasti vodného hospodárstva, 
 • - zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, 
 • - zabezpečuje udeľovanie povolenia na udržiavacie práce stavebné úpravy a drobné stavby, 
 • - vydáva povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia, 
 • - určuje a mení nariadením obce názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, 
 • - zabezpečuje odborné úlohy v rámci majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností 
 • - geometrické plány, znalecké posudky, snímky z katastrálnej mapy, listy vlastníctva atď., 
 • - zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu

Dokumenty k stiahnutiu