Referát územného plánovania a stavebného poriadku (Stavebný úrad)

KtoKontakt
Ing. Vladimír Klučiar 048/472 32 27 vladimir.kluciar@slovenskalupca.sk

Referát územného plánovania a stavebného poriadku patrí do riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy:  

Na referáte stavebného poriadku vedie najmä 

 • konania podľa ustanovení zákona o správnom konaní a zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku,
 • evidenciu a ukladá rozhodnutia vrátane všetkých písomností a iných opatrení vyplývajúcich z činnosti stavebného úradu.

Povoľuje najmä

 • drobné stavby, stavebné úpravy, udržiavacie práce a vybrané stavby na základe ohlásenia,
 • terénne úpravy a informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 • v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka zmenu stavby pred jeho dokončením alebo nariaďuje odstránenie stavieb a ich zmien, terénnych úprav a zariadení, alebo nariaďuje obnovu konania vo veciach, v ktorých rozhodol v poslednom stupni ako stavebný úrad.

Vydáva najmä

 • územné rozhodnutia,
 • stavebné povolenie na stavby a ich zmeny a stavby spadajúce do kompetencie špeciálnych stavebných úradov, s výnimkou stavieb spadajúcich do kompetencie a vojenských a iných stavebných úradov podľa kolaudačného rozhodnutia na stavby, na ktoré vydal stavebné povolenie,
 • povolenie na predčasné užívanie stavby,
 • súhlas na povolenie stavby špeciálnym stavebným úradom.

Rozhoduje najmä o 

 • dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku,
 • zmene v užívaní stavby,
 • dodatočnom povolení stavby,
 • vyprataní stavby,
 • zastavení prác na stavbe alebo o zrušení stavebného povolenia,
 • opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe,
 • proteste prokurátora podanému proti vlastným rozhodnutiam, ak mu vyhovie.

Nariaďuje najmä 

 • vykonanie neodkladných zabezpečovacích prác, údržbu stavby, terénnych úprav a zariadení, nariaďuje nevyhnutné úpravy na stavbe alebo na stavebnom pozemku,
 • obstaranie dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie,
 • skúšky, stavby, odobratie a preskúšanie vzoriek a prizvanie znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb.
 • prerokúva priestupky fyzických osôb a správne delikty právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladá sankcie,
 • vykonáva štátny stavebný dohľad podľa stavebného zákona, vyzýva na vykonanie nápravy,
 • zabezpečuje činnosti vyplývajúce z poskytovania informácií do informačného systému o výstavbe,
 • poskytuje súčinnosť pri prešetrovaní sťažností občanov a právnických osôb súvisiacich s pôsobnosťou spoločného obecného úradu,
 • zabezpečuje výkon rozhodnutia, ktoré vydal v prvom stupni ako stavebný úrad.

Plní aj ďalšie úlohy, najmä 

 • zabezpečuje výkon odborných úlohy v oblasti vodného hospodárstva,
 • zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku,
 • zabezpečuje udeľovanie povolenia na udržiavacie práce stavebné úpravy a drobné stavby,
 • vydáva povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 • určuje a mení nariadením obce názvy ulíc a iných verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje odborné úlohy v rámci majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností
 • geometrické plány, znalecké posudky, snímky z katastrálnej mapy, listy vlastníctva atď.,
 • zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu

Dokumenty k stiahnutiu