Referát životného prostredia a verejného poriadku

KtoKontakt
Miroslava Oravcová048/472 32 28 0903537476 miroslava.oravcova

Referát životného prostredia a verejného poriadku patrí do priamej riadiacej pôsobnosti prednostu OÚ a plní najmä tieto úlohy: 

Na referáte komplexného riešenia problematiky životného prostredia 

 • - zabezpečuje kompetencie v zmysle platného zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
 • - zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou legislatívou, 
 • - zabezpečuje kompetencie v zmysle zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, 
 • - posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, 
 • - rokuje s komisiami OZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod., 
 • - pripravuje podklady pre aktívne riadenie úrovne služieb v oblasti životného prostredia, ktoré obec zabezpečuje, 
 • - poskytuje podklady pre projekty v oblasti životného prostredia. 

Na referáte odpadového hospodárstva 

 • - zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti odpadového hospodárstva, 
 • - zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, 
 • - plní samosprávne funkcie obce v oblasti odpadového hospodárstva, 
 • - pripravuje podklady pre stanovenie výšky miestneho poplatku za komunálny odpad, 
 • - zabezpečuje správne nakladanie s komunálnym odpadom 
 • - skládkovaním a separovaným zberom vrátane súvisiacich činností (napr. monitoring skládky, propagácia separovaného zberu), 
 • - organizuje zber odpadu, 
 • - zabezpečuje plnenie Programu odpadového hospodárstva obce, 
 • - eviduje a rieši likvidáciu nepovolených skládok na území obce, 
 • - rieši sťažnosti a priestupky na úseku odpadového hospodárstva. 

Na referáte správy zelene a ochrany prírody a krajiny 

 • - vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj nad dodržiavaním vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
 • - zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti starostlivosti o zeleň a ochranu prírody a krajiny a zabezpečuje kontinuitu rozvoja všetkých zložiek zelene obce, 
 • - plní samosprávne funkcie obce v oblasti starostlivosti o zeleň a ochrany prírody a krajiny,
 • - vypracúva alebo zabezpečuje vypracovanie projektov „ozelenenia“ obce alebo jeho častí a ich realizáciu, 
 • - monitoruje problematiku ochrany flóry a fauny na území obce a spracováva podnety pre príslušné orgány štátnej ochrany prírody. 

Na referáte ochrany ovzdušia 

 • - zabezpečuje a samostatne rieši odborné úlohy v oblasti ochrany ovzdušia, 
 • - zabezpečuje a plní výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia (povolenia, poplatky, evidencia, pokuty, kontrola atď.), 
 • - vydáva súhlasy o povolení stavieb MZZO vrátane ich zmien a súhlasov na ich užívanie, 
 • - rieši sťažnosti a priestupky na úseku ochrany ovzdušia, 
 • - spracováva návrh všeobecne záväzného nariadenia o ochrane ovzdušia. 

Na referáte miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

 • - vystavuje rozhodnutia na miestne dane a poplatky, 
 • - vyrubuje penále k miestnym daniam a poplatkom, 
 • - sleduje platby za fyzické a právnické osoby a vedie evidenciu nedoplatkov, 
 • - postupuje pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch na vymáhanie, 
 • - zostavuje príslušné výkazy, 
 • - vypracováva rozhodnutia na poskytovanie úľav na miestnych daniach a poplatkoch, 
 • - v spolupráci s ostatnými referátmi OÚ pripravuje návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatku. 

Plní aj ďalšie úlohy, najmä - zabezpečuje číslovanie stavieb, register adries, 

 • - zabezpečuje nariadenia obce týkajúce sa verejného poriadku v obci, 
 • - zabezpečuje odborné úlohy v rámci majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností 
 • - geometrické plány, znalecké posudky, snímky z katastrálnej mapy, listy vlastníctva atď., 
 • - zabezpečuje podklady k verejnému obstarávaniu, 
 • - zabezpečuje agendu týkajúcu sa súkromne hospodáriacich roľníkov, 
 • - zabezpečuje agendu týkajúcu sa zvláštneho užívania miestnych komunikácií, 
 • - spolupodieľa sa na odborných úlohách týkajúcich sa pasportu dopravného značenia, 
 • - zabezpečuje agendu týkajúcu sa splaškovej kanalizácie a ČOV Slovenská Ľupča, 
 • - zabezpečuje plnenie povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi.

Dokumenty k stiahnutiu

NázovTypDatumInfo
ČO NÁS MÔŽE PREKVAPIŤ PRI TRIEDENÍ ODPADU [PDF]Leták27.09.2022 (4x) 0.34MB
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny [DOC]Tlačivo27.12.2016 (88x) 0.05MB
Žiadosť o záber verejného priestranstva [RTF]Tlačivo27.10.2015 (56x) 0.04MB