Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú jednorazovú inflačnú pomoc - Slovenská Ľupča

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú jednorazovú inflačnú pomoc

27.06.2023
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny poskytujú v období od 1.5.2023 do 31.7.2023 jednorazovú inflačnú pomoc v sume 100 eur pre nízkopríjmové domácnosti.

Jednorazovú dotáciu dostanú žiadatelia / domácnosti, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške 1,81 násobku životného minima. V prípade jednotlivca ide o príjem vo výške 424,30 €, v prípade dvojice príjem vo výške 720,29 €.

Jednorazovú dotáciu dostane domácnosť len za predpokladu, že v roku 2022 jej nebola poskytnutá žiadna z foriem inflačnej pomoci (žiadna iná dotácia na podporu humanitárnej pomoci podľa nariadenia vlády SR č. 103/2020 Z. z.).

Ak patríte do tejto skupiny požiadajte príslušný úrad o jej poskytnutie.

Žiadosť sa nachádza na webovom sídle ústredia a tiež na príslušnom úrade práce, referáte prvého kontaktu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok.

Kontakt : ÚPSVaR Banská Bystrica
Referát prvého kontaktu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Skuteckého 39, 97401 Banská Bystrica, tel. kontaki 048/2440 523-527