Vážení spoluobčania , dávame Vám - Slovenská Ľupča

Vážení spoluobčania , dávame Vám

22.03.2021

Hlásené 15:09 – Vážení spoluobčania , dávame Vám do pozornosti, že online sčítanie končí 31.03.2021. Do konca marca by sa mali sčítať všetci obyvatelia vyplnením elektronického formulára za seba aj za deti. Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo zákona povinné. Pod pojmom obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, ktorý má na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda aj deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

V dobe asistovaného sčítania už nebude možné sa samosčítať !

Pripravované asistované sčítanie, ktoré sa bude realizovať až po 1. apríli 2021 ( by sa malo týkať výlučne a prioritne obyvateľov digitálne vylúčených ( bez internetu, seniorov, osamelých seniorov, obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít .)

K dnešnému dňu si túto povinnosť spnilo 75,4% , to je 2517 obyvateľov Slovenskej Ľupči.