Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania - Slovenská Ľupča

Verná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

04.02.2022

„Rekreačný dom Slovenská Ľupča“ navrhnutý na pozemku parc.č. KN-C 2705/1 v k.ú. Slovenská Ľupča

Dokumenty na stiahnutie