Voľby NR SR 2023 (doplnené) - Slovenská Ľupča

Voľby NR SR 2023 (doplnené)

13.06.2023
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z.
Z 8.júna 2023 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu 30. septembra 2023

Informácie k voľbám do Národnej rady SR sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  https://www.minv.sk/?volby-nrsr [LINK]

Informácie:
Rozhodnutie predsedu NR SR v o vyhlásení volieb do NR SR 2023 [PDF]
Voľba poštou, Informácie pre voliča [LINK]

Zoznam ulíc
V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určujem nasledovné: 

Okrsok č. 1  
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama Cambela, Školská 399/14
ulice :       Cintorínska, Czambelova, 1.mája, Mierová, Nám. SNP,
                   Peniažky, Podkonická, Švarca
                   občania s pobytom na obci  Slovenská Ľupča 
                                                 
Okrsok č. 2   
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama Cambela, Školská  399/14
ulice :           Dolná, Ľupčianska, Mlynská, Oslobodenia,    
                     Partizánska, Príboj, Školská, Športová, 
                     Za Ďaňacou, Za nožiarňou, Na Zábreži    

Okrsok č. 3     
Volebná miestnosť : Základná škola – Sama  Cambela, Školská 399/14
ulice :          Františka Mazúra, Hronská, Jabloňová, 
                    Juraja Majera, Krížna, Lesnícka, Lichardova,=
                    Lúčna, Murgašova, Orechová, Pod Zámkom,                    
                    Pod Hôrkou,  Sadová, Tehelná, Záhradná, Železničná

Informácia pre voliča – voľba poštou

 
Voliť poštou môže občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahol 18 rokov veku (ďalej len „volič“) a
 
  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, 
  
ak v zákonom stanovenej lehote najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (najneskôr  9. 8. 2023 ) požiadal Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (nie obec) o voľbu poštou
 
 Volič môže požiadať o voľbu poštou 
 
                   ELEKTRONICKY        alebo       V LISTINNEJ PODOBE 
  
Bližšie informácie vo veci voľby poštou sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
 
https://www.minv.sk/?nr23-posta 

Informácia pre voliča – Hlasovací preukaz

 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho  trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého  pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16.08.2023.
 
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.
 
Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu spolu s úradnými hodinami a uvedením kontaktu na príslušného zamestnanca bude vzhľadom na vyššie uvedenú lehotu zverejnená na webovom sídle obce Slovenská Ľupča, v sekcii „Voľby do NR 2023“ do 14.08.2023.
 
Bližšie informácie vo veci hlasovacích preukazov sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: