Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023 - Slovenská Ľupča

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Slovenská Ľupča na rok 2023

25.10.2022
 Obec Slovenská Ľupča v súlade so Všeobecne záväzným nariadením obce Slovenská Ľupča č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (ďalej “VZN č. 5/2020”) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce určených na podporu a rozvoj všeobecne prospešných služieb, na podporu všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu a rozvoj podnikania a zamestnanosti.

Podmienky poskytovania dotácií, postup predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií, postup ich posudzovania a overovania, schvaľovanie dotácií, obsah a náležitosti zmluvy o poskytnutí dotácie a pravidlá zúčtovania dotácií upravuje VZN č. 5/2020, ktoré je súčasťou tejto výzvy.

Kontaktné údaje pre informácie k podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie:

Obec Slovenská Ľupča
Námestie SNP 1/13,
976 13 Slovenská Ľupča

telefónny kontakt: 048/47232 26
mail: katarina.dzurikova@slovenskalupca.sk

DOKUMENTY:

Výzva na predkladanie žiadostí [PDF]
VZN 5/2020: o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 5/2020: Príloha (Príloha č.1 – Žadosť) o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 5/2020: Príloha (Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie) o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
VZN 5/2020: Príloha (Príloha č.3 – Logo s podporou obce Slovenská Ľupča) o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce