Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí - Slovenská Ľupča

Zverejnenie v zmysle ust.§ 9a ods.9 písm.c) zák.č.138/1991 Zb. o majetku obcí

24.09.2020

v platnom znení zámer prenechať majetok Obce do nájmu, vopred určenému záujemcovi z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dokumenty na stiahnutie